โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

กิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ท่านผู้อำนวยการ นางภาวนา เทพทอง ได้พบปะพูดชี้แจงกับท่านผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ และ ชี้แจงในเรื่องโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมประชุม กิจกรรมประชุม กิจกรรมประชุม