โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สถานที่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สถานที่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ จัดกิจกรรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และยังเป็นประธานในการเปิดพิธีใน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ