โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 12 20 1
อนุบาล 3 12 8 20 1
รวมชั้นอนุบาล 20 20 40 2
ป.1 5 5 10 1
ป.2 5 8 13 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 10 9 19 1
ป.5 5 8 13 1
ป.6 8 7 15 1
รวมชั้นประถมศึกษา 38 43 81 6
ม.1 10 12 22 1
ม.2 7 5 12 1
ม.3 5 4 9 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 22 21 43 3
รวมทั้งหมด 80 84 164 11