โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

มาตรการ เศรษฐกิจการพัฒนารายได้องค์กรเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

มาตรการ เศรษฐกิจควรศึกษาและปรับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและรวดเร็ว ควรกำหนด”มาตรการ” 10 ประการในปัจจุบัน เพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควรเร่งก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรที่ราคาไม่แพง ควรเพิ่มการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านเช่าราคาต่ำ

มาตรการ

 

ควรเร่งการเปลี่ยนแปลงบ้าน ควรดำเนินโครงการเพื่อขยายโครงการนำร่อง สำหรับการปรับปรุงบ้านในชนบทที่ทรุดโทรม เร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท กระชับการก่อสร้างก๊าซชีวภาพในชนบท รวมถึงโครงการสำหรับความปลอดภัยในการดื่มน้ำและถนนในชนบท ควรปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าในชนบทเพื่อเร่งการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์น้ำที่สำคัญ ควรเสริมสร้างอ่างเก็บน้ำอันตราย เสริมสร้างการประหยัดน้ำ

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรเพิ่มการบรรเทาความยากจนและความพยายามในการพัฒนา ควรเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างที่สำคัญโครงสร้างพื้นฐานเช่น รถไฟทางหลวงและสนามบิน ควรมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างเส้นทางเฉพาะสำหรับผู้โดยสารจำนวนหนึ่ง โครงการทางเดินขนส่งถ่านหินและทางรถไฟสายตะวันตก เพื่อปรับปรุงเครือข่ายทางด่วน ควรจัดเตรียมการก่อสร้างสนามบินปลายทางภาคกลางและตะวันตก

เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าในเมือง ควรเร่งพัฒนางานด้านการแพทย์และสุขภาพ วัฒนธรรมและการศึกษา ควรสร้างความเข้มแข็งในการก่อสร้าง รวมถึงระบบทางการแพทย์และสุขภาพที่ให้บริการเพื่อเร่งปรับปรุงพื้นที่ในชนบท ควรส่งเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียน และสถานีวัฒนธรรมรวมถึงเมืองเล็กๆ ที่ครอบคลุมในภาคกลางและตะวันตก

ควรเสริมสร้างการสร้างสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา เพิ่มความเร็วในเมืองน้ำเสีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษา และการควบคุมมลพิษทางน้ำที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของที่พักอาศัยป่าที่สำคัญในป่าธรรมชาติ รวมถึงโครงการคุ้มครองทรัพยากรการก่อสร้างพลังงานที่สำคัญ ในการสนับสนุนโครงการประหยัด

เร่งนวัตกรรมอิสระและการปรับโครงสร้าง สนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมไฮเทค รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ ควรเร่งการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูหลังภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหว ควรเพิ่มรายได้ของคนเมืองและชนบทที่อาศัยอยู่ เพื่อยกระดับมาตรฐานเงินโดยตรงที่ครอบคลุมสำหรับวัสดุทางการเกษตร

เงินอุดหนุนสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เพื่อเพิ่มระดับของผลประโยชน์สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อย รวมถึงวัตถุประกันอื่นๆ เพื่อเพิ่มค่าการยังชีพในเมืองและในชนบท เพื่อเพิ่มระดับเงินบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณอายุในองค์กร รวมถึงมาตรฐานค่าครองชีพสำหรับวัตถุที่ได้รับสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่อง

ควรดำเนินการปฏิรูปการแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มที่ในทุกภูมิภาค และทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขององค์กร ควรลดภาระของวิสาหกิจลง 120 พันล้านบาท แต่ให้เพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อลบข้อจำกัดในการเครดิตขนาดของธนาคารพาณิชย์

ควรมีเหตุผลขยายขนาดสินเชื่อเพิ่มขึ้นสนับสนุนสินเชื่อ สำหรับโครงการที่สำคัญการเกษตร รวมถึงพื้นที่ชนบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการรวบรวม ควรปลูกฝังและรวบรวมจุดเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภคในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย

ตามการประมาณการเบื้องต้น การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 4 ล้านล้านบาท ภายในสิ้นปี 2553 เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้นควรตัดสินใจเพิ่มการลงทุนส่วนกลางอีก 1 แสนล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 รวมถึงกองทุนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ในปี 2552 จะจัดสรรเงินล่วงหน้า 20 พันล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในท้องถิ่นและเพื่อสังคม รวมถึงขนาด 400 พันล้านบาท

การประชุม 2 ครั้งในปี 2552 รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุน 2 กองทุนให้กับรัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ ชุดแรก 100,000 ล้านบาท และชุดที่สอง 130,000 ล้านบาท หลังจากการประชุมทั้ง 2 ครั้งในปี 2552 กระทรวงการคลังได้รวมแผนอยู่ในรัฐบาลที่ออกแผนใหม่จำนวน 950 พันล้านฉบับในนามของรัฐบาล เพื่อชดเชยช่องว่างเงินทุนของแผน 4 ล้านล้านบาท

แผน 4 ล้านล้านบาทหมายถึง การลงทุนระดับชาติที่ 4 ล้านล้านบาทจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 ถึงสิ้นปี 2553 ซึ่งรัฐบาลกลางจะลงทุน 1.180 พันล้านบาท แหล่งที่มาของเงินทุนคือ รายได้ทางการคลัง รวมถึงรายรับจากการขาดดุล สินเชื่อใหม่และวิสาหกิจที่เลี้ยงตัวเอง นอกจากนี้การจัดสรรและการจัดการกองทุน 4 ล้านล้านบาทของคณะกรรมการพัฒนา

การปฏิรูปแห่งชาติได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากทุกสาขาอาชีพ เพื่อลดโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การเพิ่มนวัตกรรมอิสระ การปรับโครงสร้าง การศึกษาและสุขภาพ รวมถึงกิจการทางสังคมในการลงทุน การสร้างกลไกระยะยาว ในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้พึ่งพาการประสานงานของการบริโภค

การลงทุนและการส่งออก การขยายตัวของอุปสงค์ของผู้บริโภคคือ จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการปลดปล่อยศักยภาพการบริโภคของชาวเมืองและในชนบท จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขนาดโดยรวมของตลาดในประเทศในระดับแนวหน้าของโลก หากประชาชนสังเกตเห็นว่า ในข้อเสนอของคณะกรรม ว่าด้วยการจัดทำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หากเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการขยายอุปสงค์ภายในประเทศและรักษาไว้ การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและรวดเร็วโดยเป็นอิสระ เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงการควบคุมระดับมหภาค กำหนดกลไกระยะยาวในการขยายความต้องการของผู้บริโภค เพื่อทำการปรับโครงสร้างการลงทุนให้เหมาะสม

อ่านต่อเพิ่มเติม คลิ๊ก !!!  กระบวนการผลิต กระบวนการแรงงานและการเตรียมการผลิต