อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
building3
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2547
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
building5
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543