โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

หมู่ที่ 6 บ้านกะแดะแจะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379760

OPEN HOUSE  กิจกรรมเปิดบ้านให้เด็กนักเรียนสู่การพัฒนา

OPEN HOUSE  กิจกรรมเปิดบ้านให้เด็กนักเรียนสู่การพัฒนา เปิดโลกทัศน์ก้าวไกล สู่มิติใหม่สากล สร้างผลิตผลแห่งการเรียนรู้

OPEN HOUSE OPEN HOUSE OPEN HOUSE